DBC戲曲台

Stream

聽收音機,選擇你最鍾意嘅電台,並喺呢度搵到佢哋。 由主頁開始!

資料

中國戲曲的電台頻道。播放粵劇、京劇、越劇、黃梅調,以及潮州大戲等各式中國樂曲,讓聽眾透過不同類型的戲曲,享受非同尋常的娛樂。

口號

傳統國粹 戲曲匯聚

聯絡方法

香港
顯示更多 顯示較少

所有評論